Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wanneer u een contactformulier invult, worden uw gegevens niet met derden gedeeld en alleen uw contactgegevens door GGZ Interventie bewaard ten behoeve van directe communicatie met u. U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Bij dergelijke verzoeken of vragen kunt u contact opnemen via: [email protected].

Stichting GGZ Interventie, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60.19.24.10, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe GGZ Interventie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik website

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, aanvraag brochures, contactformulier) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de statistieken van bezoekers op onze website. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen via het netwerk van Google van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Alle informatie die verzameld wordt via Google Analytics is niet persoonlijk identificeerbaar.

GGZ Interventie hanteert een strikt privacy beleid. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uiteraard houden we ons aan alle wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Externe dienstverleners

Onderhoud en technisch beheer

Voor het onderhoud en technisch beheer van onze website bij ons web- en hostingbureau hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Social media

Voor social media doeleinden maken wij gebruik van de diensten van Facebook, YouTube en LinkedIn. Facebook biedt de mogelijkheid om gegevens te verzamelen over de bezoekers van onze website via de zogeheten Facebook Pixel. Echter i.v.m. privacy overwegingen hebben wij besloten uit voorzorg hier geen gebruik van te maken. Kortom, GGZ Interventie verzamelt geen gegevens over haar website bezoekers via Facebook.

Opslaan en bewaren van gegevens

Via onze website is interactie met GGZ Interventie op diverse manieren mogelijk. Zo kunt u een intake aanvraag of contactformulier verzenden. Daarnaast bieden wij een online zelftest waarbij u het mogelijke risico op verslaving kunt testen. En hebben wij een online-chat mogelijkheid.

Alle gegevens die op bovengenoemde wijze worden verzameld zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, contactformulier, online test, chat) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

De gegevens die u verstuurd via een contactformulier of intake aanvraag worden max. 60 dagen bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens die wij verkrijgen via de online zelftest zijn anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar.

Als u met ons chat bent u anoniem totdat u zelf uw gegevens aan ons doorgeeft. Wel plaatsen wij een cookie en wordt uw IP adres opgeslagen zodat een chatgeschiedenis bewaard kan worden om u beter van dienst te zijn als u terugkerende vragen heeft. Op uw verzoek kan uw gehele chatgeschiedenis worden verwijderd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden en alleen gebruikt om met u te chatten.

Wanneer u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verkregen via interactie met de website wilt inzien of verwijderen dan is dit te allen tijden mogelijk. Wilt u inzicht, aanpassingen aan brengen of uw data verwijderen? Dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Per 1 juli 2020 zal de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier, alsook een digitaal afschrift hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GGZ Interventie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Toestemming kunt u aanvragen bij:

GGZ Interventie
Johannses Vermeerstraat 24
1071 DR Amsterdam
of per e-mail: [email protected]

 

Doeleinden verwerking

GGZ Interventie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website www.ggzinterventie.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de verschillende locaties en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

GGZ Interventie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

GGZ Interventie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van GGZ Interventie persoonsgegevens verwerken. GGZ Interventie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

GGZ Interventie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. GGZ Interventie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

GGZ Interventie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt GGZ Interventie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

GGZ Interventie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. GGZ Interventie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacy statement

GGZ Interventie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van GGZ Interventie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht GGZ Interventie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met SGGZ Interventie door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop GGZ Interventie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met GGZ Interventie door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door GGZ Interventie gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken dan kunt u daarvoor kiezen door onze cookie melding niet te accepteren of aan te passen aan uw eigen voorkeuren. Meer informatie over cookies.

Disclaimer voor GGZinterventie.nl

GGZ Interventie verleent u hierbij toegang tot GGZinterventie.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

GGZ Interventie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GGZ Interventie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GGZ Interventie.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GGZ Interventie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan GGZ Interventie niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve danwel illegale invloeden van buitenaf. GGZ Interventie streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GGZ Interventie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GGZ Interventie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

© 2024 GGZ Interventie | Beelden van Pexels.com of eigen beelden

Nu hulp

Bel ons